Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен

 

 
Рейтинг: 3.00
(134)
За Научния център
За св. Арх. Михаил
НОВИНИ
† In memoriam
Състав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“
Kонференции
Книги
Презентации, изложби
Статии. Интервюта. Беседи
Художествена литература
Радиопредавания
Връзки


Свети места Из България Размисли Православен календар За контакти

Kонференции / 11 и 12 ноември 2010 г., София

11 и 12 ноември 2010 г., София
10.11.10 17:36
Национален колегиум „Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции“ (По повод 100 години от рождението му: 30 октомври 1910 – 22 февруари 1992 г.).

ПРОГРАМА

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ КОЛЕГИУМ

 

„АКАДЕМИК ПЕТЪР ДИНЕКОВ И ХУМАНИТАРНАТА НАУКА -

ИДЕИ, ПОЗИЦИИ, КОНЦЕПЦИИ

 

11 и 12 ноември 2010 г.

 

11 ноември 2010 г.

10.00 ч. ОТКРИВАНЕ

10.15 ч. Първо заседание

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Водещ: проф. д-р Кирил Топалов

 

Доц. д.ф.н. Анисава Милтенова (Институт за литература, БАН). Старобългаристиката в научните изследвания на академик Петър Динеков

Доц. д-р Йорданка Холевич (СУ Св. Климент Охридски“). Професор Петър Динеков и фолклорът

Проф. д.ф.н. Румяна Дамянова (Институт за литература, БАН). Професор Петър Динеков и литературата и културата на Българското възраждане

Доц. д-р Катя Михайлова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН).  Професор Петър Динеков и полската култура и наука

Проф. д-р Кирил Топалов (СУ Св. Климент Охридски“). Професор Петър Динеков и Софийският университет

 

12.45-14.00 ч. Почивка

14.00 ч. Второ заседание

Водещ: проф. дфн Румяна Дамянова

 

Проф. д-р Надежда Драгова (ЮЗУ „Неофит Рилски). „Какво не е литературата? Петър Динеков за Нешо Бончев

Акад. Иван Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий). Академик Петър Динеков и възрожденистиката вчера и днес

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски). Щрихи към литературоведския профил на Петър Динеков

Проф. д-р Любомира Парпулова-Грибъл (Център за славистични и медиевистични изследвания към Държавния университет Калъмбъс, Охайо).  Професор Петър Динеков като мемоарист: между устния и писмения разказ*

Проф. д.изк. Мила Сантова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН).  Петър Динеков и идеята за интердисциплинарността в интерпретациите на фолклора и неговото изучаване

Проф. д.ф.н. Камен Михайлов (Институт за литература, БАН). Бишинговата география

Доц. д-р Татяна Янакиева (СУ Св. Климент Охридски). Търсете книгите, защото в тях има живот веченакад. Петър Динеков и книгите (конотации по темата)

Доц. д-р Елка Трайкова (Институт за литература, БАН). Измерения на полемичния стил на проф. Петър Динеков*

Доц. д-р Славка Керемидчиева (Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“). Фолклорен език и диалектен език*

 

Дискусия

15.45 ч. Кафе пауза

16.00 ч. Трето заседание

Водещ: доц. д-р Славия Бърлиева

 

Проф. д.ф.н. Донка Петканова (СУ „Св. Климент Охридски“). За говоренето, мълчанието и мярата

Проф. д.ф.н. Стефан Смядовски (Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН). Триоден фрагмент палимпсест от ХІІІ век в частна колекция*

Проф. д.ф.н. Милена Кирова (СУ „Св. Климент Охридски“). За митологизиращите процеси на колективната памет: Крали Марко и цар Давид

Доц. д-р Стоянка Бояджиева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН). Парадигми на фолклорното познание (поглед към научното наследство на Петър Динеков)

Доц. д-р Елена Томова (Институт за литература, БАН). Бльгаре же и срьбле. Из литературната история на житията на св. Иван Рилски в Сърбия през ХІV-ХVІІ век

Доц. д-р Калина Бахнева (СУ „Св. Климент Охридски“). Само това да ни беше оставил…. П. Динеков за Б. Пенев и полската литература

Проф. д.ф.н. Боряна Христова (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). Петър Динеков и Елисавета Багряна*

Доц. д-р Мария Китанова (Институт за български език „Проф . Л. Андрейчин“). Особености на сказовото повествование на Йордан Радичков

 

Дискусия

12 ноември 2010 г.


10.00
ч. Четвърто заседание

Водещ: проф. д.изк. Мила Сантова

 

Чл.-кор. Елка Бакалова (Институт за изследвания на изкуствата/Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей). Жанр и визия в средновековната религиозна култура.

Проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова (СУ „Св. Климент Охридски“). Богословска терминология, въведена от светите братя Кирил и Методий

Доц. д-р Вася Велинова (Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“). За произхода, състава и разпространението на „Книга за вярата

Доц. д-р Юлия Николова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Раждането на хуманитариста и смъртта на „стария учител

Доц. д-р Лидия Михова (Институт за литература, БАН). Между фолклора и литературата – за прочита на „неканонизираното в литературната история*

Проф. д.ф.н. Сава Сивриев (ШУ „Епископ Константин Преславски“). Петър Динеков за края на Българското възраждане

Доц. д. ф. н. Ваня Добрева (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Между фолклора и литературатаот битовата приказка към възрожденската комедия*

 

Дискусия

11.30 ч. Кафе пауза

11.45 ч. Пето заседание

Водещ: доц. дфн Анисава Милтенова

 

Доц. д-р Славия Бърлиева (Кирилометодиевски научен център, БАН). Кирил и Методий откъм Рим (За западната Кирилометодиевска традиция)*

Доц. д-р Елена Коцева (СУ „Св. Климент Охридски“). Кръжокът на Петър Динеков или преди появата на аудио-визуалните средства в старобългаристиката

Доц. д-р Катя Станева (СУ „Св. Климент Охридски“). Как се създава школа

Доц. д-р Светла Петкова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей). София през ХІХ век. Профили на града в културно-историческото наследство на Петър Динеков.  

Доц. д-р Георги Минчев (Лодзски университет). Литературните паралели на един стенопис от Риломанастирския католикон.

Доц. д-р Маргрет Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Втори Котленски препис на Паисиевата „История… и неговите апографи.

Н. с. І ст. д-р Димитринка Димитрова (Институт за литература, БАН). Близначният мит в българската традиционна словесност – архетип и трансформации*

Доц. д-р Елена Гетова (ПУ Паисий Хилендарски“). Литературни образи на Петър Динеков: критически контексти

 

Дискусия

13.15 ч. Почивка

14.00 ч. Шесто заседание

Водещ: доц. д-р Юлия Николова

 

Проф. д-р Даринка Караджова (ЮЗУ „Неофит Рилски“). За книжовни интереси на Хаджи Йордан Брадата

Доц. д-р Паулина Стойчева (СУ Св. Климент Охридски“). Проекции на личността в извънтекстовите бележки в периода ХVІІ-ХІХ век

Доц. д-р Петя Костадинова (Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“).  Първите възрожденци на границата между стария и новия светоглед

Н. с. І ст. д-р Олга Пърличева (Кирило-Методиевски научен център, БАН). Кирило-Методиевските традиции и Българското предвъзраждане. Културологичен аспект

Н. с. І ст. д-р Радослава Станкова (Институт за литература, БАН). Култовете към западнобългарските анахорети – общ модел, функции и разпространение

Д-р Трендафил Кръстанов (Църковен историко-архивен институт). Отново за началото и периодизацията на средновековната българска литература

 

Дискусия

15.45 ч. Кафе пауза

16.00 ч. Седмо заседание

Водещ: доц. д-р Катя Станева

 

Гл. експерт Наташа Бангьозова-Димчева (Държавна дирекция „Архивна политикапри Държавна агенция „Архиви“). Архивното наследство на академик Петър Динеков

Д-р Евелина Белчева (СУ „Св. Климент Охридски Институт за чуждестранни студенти). Самотен в своето – и в нашето – време. „Тетрадките на проф. Динеков

Асен Георгиев (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). Времето, което от приятел се превръща във врагесета, спомени и размисли 1933-1938 г.

 

Докторантска секция

 

Н. с. ІІ ст. д-р Анна Алексиева (Институт за литература, БАН). (Анти)романтически реплики на/за Възраждането

Д-р Миглена Терзийска (СУ „Св. Климент Охридски“). От повестта към драмата. Възрожденски драматургични версии

Докторант Невена Михова (ВТУ Св. св. Кирил и Методий“). Развитие на жанровете в литературата на Възраждането (За зараждането на публицистичните жанрове)

Докторант Албена Хинкова (Институт за литература, БАН). Публикации на младия Петър Динеков върху проблемите на идентичността

Гл. ас. д-р Николай Папучиев (СУ „Св. Климент Охридски“). Дисциплиниращите модели на фолклорната класификация

 

Дискусия

Закриване на Колегиума на чаша вино

________________________________________________________________

Докладите, обозначени със *, няма да бъдат четени, но ще бъдат включени в сборника с материали от Колегиума.

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0561